Phòng Đào tạo của trường | Thông tin chức năng nhiệm vụ

Top 10 web cờ bạc, sòng bài casino online uy tín nhất 2023

Phòng Đào tạo

1. Chức năng

 Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng Top 10 web cờ bạc, sòng bài casino online uy tín nhất 2023 trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện quản lý đào tạo, quản lý người học.

– Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng trong công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng đối với người học.

2. Nhiệm vụ

2.1. Quản lý đào tạo đại học

– Thực hiện các quy trình đăng ký đào tạo bậc đại học các ngành đào tạo có trong danh mục đào tạo của Nhà nước hoặc tổ chức xây dựng các chương trình đào tạo thí điểm những ngành đào tạo chưa có trong danh mục đào tạo của Nhà nước phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và nhu cầu phát triển của trường.

– Xây dựng kế hoạch đào tạo hằng năm và kế hoạch dài hạn đối với các hệ đào tạo đại học của trường; chủ trì, phối hợp với các khoa đào tạo xây dựng phương án tuyển sinh các hệ/ngành đào tạo bậc đại học của trường; chủ trì chuẩn bị văn bản liên quan trình Hiệu trưởng.

– Tổ chức thực hiện các quy trình công tác tuyển sinh đại học các loại hình đào tạo theo quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Quản lý và tổ chức đào tạo các chương trình đào tạo đại học của trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cho phép đào tạo (kể cả các chương trình đào tạo trình độ quốc tế, liên kết quốc tế,…), bao gồm:

+ Xây dựng và công bố công khai kế hoạch học tập toàn khoá và từng năm học để các đơn vị liên quan thực hiện; kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện thời khoá biểu và lịch trình giảng dạy của các khoa đào tạo.

+ Tổ chức hoạt động giảng dạy các môn học do trường quản lý và thực hiện; phối hợp với các khoa đào tạo xây dựng kế hoạch phân công giảng viên giảng dạy các môn học theo cơ chế đảm bảo liên thông, liên kết hữu cơ giữa các khoa đào tạo, trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định .

+ Định kỳ thống kê tổng hợp số liệu về khối lượng giảng dạy của từng giảng viên và của từng đơn vị trong trường, báo cáo Hiệu trưởng.

+ Chỉ đạo tổ chức thi, chấm thi học kỳ, thi hết môn học, thi cuối khoá cho các khoá đào tạo hệ chính quy và các lớp hệ không chính quy đảm bảo đúng lịch trình.

+ Thực hiện các quy trình, thủ tục liên quan đến khoá luận tốt nghiệp của sinh viên (công khai tiêu chuẩn xét chọn, thẩm định và trình Hiệu trưởng phê duyệt danh sách sinh viên đủ điều kiện được làm khoá luận tốt nghiệp; hướng dẫn các khoa đào tạo thực hiện kế hoạch bảo vệ khoá luận,…).

+ Quản lý toàn diện kết quả học tập của sinh viên, riêng bài thi của sinh viên do Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trực tiếp quản lý. Định kỳ cập nhật kết quả học tập của sinh viên vào cơ sở dữ liệu điểm và kết quả học tập của sinh viên.

+ Tổ chức xét và trình Hiệu trưởng quyết định danh sách sinh viên học tiếp, ngừng học, thôi học, học vượt.

+ Chủ trì tham mưu Hiệu trưởng thành lập các hội đồng xét công nhận tốt nghiệp; chủ trì phối hợp với các phòng, ban chức năng, khoa đào tạo tổ chức các lễ khai giảng, bế giảng khoá học và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

– Chủ trì thực hiện các quy trình tổ chức xây dựng, điều chỉnh, cập nhật, phát triển các chương trình đào tạo bậc đại học.

– Lập kế hoạch, tổ chức biên soạn, thẩm định, in ấn, phát hành và sử dụng hệ thống các bài giảng, giáo trình, bài giảng điện tử, website môn học cho các môn học thuộc các chương trình đào tạo đại học của trường.

– Làm thủ tục thanh toán thù lao giảng dạy, coi thi, chấm thi cho các giảng viên mời từ ngoài trường.

– Đầu mối xây dựng, triển khai thực hiện các hợp đồng liên kết đào tạo bậc đại học, hợp đồng giảng dạy đại học.

– Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về chương trình, giáo trình, bài giảng, kế hoạch đào tạo, thời khoá biểu, kết quả học tập của sinh viên lên Website của trường.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2.2. Quản lý đào tạo sau đại học

– Thực hiện các quy trình đăng ký đào tạo các chuyên ngành sau đại học có trong danh mục đào tạo của Nhà nước hoặc tổ chức xây dựng chương trình đào tạo thí điểm các chuyên ngành sau đại học chưa có trong danh mục đào tạo của Nhà nước, các chương trình liên kết quốc tế,… phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của nhà trường.

– Xây dựng kế hoạch hằng năm và kế hoạch dài hạn đối với các bậc đào tạo sau đại học của trường; đầu mối dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh các chuyên ngành đào tạo sau đại học của trường, chuẩn bị văn bản báo cáo liên quan để Hiệu trưởng trình Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Chủ trì triển khai thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học, thực hiện các thủ tục triệu tập, tiếp nhận học viên trúng tuyển nhập học và tổ chức lễ khai giảng khóa học theo quy định.

– Quản lý tất cả các chương trình đào tạo sau đại học của trường (kể cả các chương trình đào tạo trình độ quốc tế, đào tạo phối hợp,…):

+ Xây dựng kế hoạch học tập toàn khoá và từng năm học, thời khoá biểu và lịch trình giảng dạy để công bố cho toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên sau đại học thực hiện; kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện thời khoá biểu và lịch trình giảng dạy.

+ Tổ chức giảng dạy các môn học trong chương trình đào tạo sau đại học, kể cả các chương trình đào tạo sau đại học thí điểm và liên ngành do trường quản lý.  Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học trong toàn trường.

+ Thẩm định và trình Hiệu trưởng phê duyệt danh sách giảng viên do các khoa phân công giảng dạy các môn học; đầu mối phối hợp với Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế mời giảng viên người nước ngoài vào giảng dạy tại trường.

+ Tổ chức kiểm tra, thi và đánh giá môn học theo quy định. Quản lý toàn diện kết quả học tập của học viên sau đại học. Thường xuyên cập nhật kết quả học tập của học viên sau đại học vào cơ sở dữ liệu đào tạo sau đại học.

+ Thực hiện các quy trình thủ tục liên quan đến luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ (giao đề tài luận văn, luận án; công nhận người hướng dẫn; thành lập hội đồng chấm luận văn, luận án; kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn, luận án theo quy định).

+ Tổ chức xét và trình Hiệu trưởng quyết định về việc ngừng học, thôi học và các thay đổi khác trong quá trình đào tạo (thay đổi đơn vị đào tạo, chuyên ngành đào tạo, hình thức đào tạo; cử đi đào tạo, thực tập ở nước ngoài) đối với học viên sau đại học.

+ Lưu trữ, bảo quản hồ sơ học viên sau đại học trong suốt quá trình đào tạo và hồ sơ học viên tốt nghiệp (bằng văn bản và dữ liệu trong máy tính) theo đúng quy định; xác nhận lý lịch học viên theo hồ sơ lưu.

+ Tổ chức xét, trình Hiệu trưởng quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp. Tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp theo quy định.

– Tổ chức thực hiện các quy trình xây dựng, điều chỉnh và cập nhật chương trình đào tạo sau đại học; tổ chức đào tạo các chương trình sau đại học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định và cho phép đào tạo.

– Lập kế hoạch, tổ chức biên soạn, thẩm định, in ấn, phát hành và sử dụng hệ thống các bài giảng, sách chuyên khảo, bài giảng điện tử, website môn học cho các môn học thuộc các chương trình đào tạo sau đại học của trường.

– Làm các thủ tục thanh toán thù lao giảng dạy, coi thi, chấm thi cho các giảng viên mời từ ngoài trường, trực tiếp nhận tiền từ Văn phòng để thanh toán cho giảng viên mời. Định kỳ thực hiện thống kê và báo cáo Hiệu trưởng về số liệu về giờ dạy của giảng viên.

– Đầu mối xây dựng, triển khai thực hiện và quản lý toàn diện các hợp đồng liên kết đào tạo bậc đào tạo sau đại học, hợp đồng giảng dạy sau đại học.

– Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về chương trình, kế hoạch đào tạo, thời khoá biểu, kết quả học tập của học viên lên trang web của trường.

– Phối hợp với các khoa và Ban Thanh tra giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế về giảng dạy, học tập, kiểm tra và thi nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.

– Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, các quy định của trường liên quan đến việc miễn giảm học phí, kinh phí hỗ trợ đào tạo, khen thưởng, kỷ luật học viên trình Hiệu trưởng quyết định.

– Giải quyết mọi vướng mắc, thắc mắc, khiếu nại liên quan đến quá trình đào tạo, hồ sơ, kết quả học tập của học viên theo thẩm quyền.

– Chủ trì cập nhật thông tin, liên lạc với các cựu học viên của trường.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

2.3. Công tác sinh viên

– Tổ chức tuyên truyền, quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị và truyền thống của trường tới sinh viên.

– Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên  theo dõi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và diễn biến tư tưởng sinh viên.

– Xây dựng và đề xuất các chương trình kế hoạch hành động về công tác chính trị tư tưởng trong sinh viên.

– Đầu mối xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác sinh viên trong phạm vi toàn trường; tổ chức các hoạt động học tập chính trị, các hoạt động xã hội khác cho sinh viên; tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu của sinh viên.

– Lưu trữ và quản lý hồ sơ sinh viên trong suốt quá trình đào tạo và hồ sơ sinh viên tốt nghiệp (bằng văn bản và dữ liệu trong máy tính) theo đúng quy định; xác nhận lý lịch sinh viên theo hồ sơ lưu; xác nhận bảng điểm, kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên.

– Chủ trì, phối hợp với các khoa đào tạo thực hiện các thủ tục tiếp nhận sinh viên trúng tuyển; đầu mối tổ chức lễ khai giảng khóa học, trao bằng tốt nghiệp. Tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu năm học cho sinh viên toàn trường; định kỳ tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo trường với đại diện sinh viên.

– Phối hợp với các khoa đào tạo và Ban Thanh tra kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế về giảng dạy, học tập, thi và kiểm tra nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.

– Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, những quy định của nhà trường liên quan đến cấp học bổng, học phí, chế độ miễn giảm, khen thưởng, kỷ luật sinh viên, các thay đổi trong quá trình đào tạo của sinh viên (chuyển ngành, chuyển đơn vị đào tạo, làm thủ tục cử sinh viên đi học tập ở nước ngoài,…) trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

– Lập kế hoạch thu học phí chuyển Văn phòng kiểm tra, đối chiếu (danh sách thu học phí theo từng học kỳ; tổng kinh phí phải thu theo học kỳ và năm học, thời gian thực hiện).

– Thực hiện các quy trình, tổ chức đánh giá và quản lý kết quả rèn luyện của sinh viên theo quy định.

– Tổ chức hoạt động tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho sinh viên.

– Tổ chức thông báo về các chương trình học bổng, xét chọn và tổ chức trao tặng học bổng cho sinh viên.

– Xem xét đề nghị của các khoa đào tạo về danh sách giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự lớp để trình Hiệu trưởng quyết định công nhận.

– Theo sự ủy quyền của Hiệu trưởng, thực hiện xác nhận, giới thiệu sinh viên với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ngoài trường.

– Triển khai mua bảo hiểm và giải quyết các chế độ bảo hiểm cho sinh viên.

– Phối hợp với các khoa đào tạo tổ chức các đoàn sinh viên tham gia kỳ thi Olympic sinh viên; tham mưu giải quyết các chế độ liên quan cho sinh viên.

– Phối hợp với các đơn vị quản lý các hoạt động ngoài giảng đường của sinh viên nội trú và ngoại trú. Giải quyết mọi vấn đề vướng mắc, thắc mắc, khiếu nại liên quan hồ sơ, kết quả học tập và rèn luyện, hành vi của sinh viên.

– Đầu mối cập nhật thông tin và liên lạc với các cựu sinh viên của trường.

– Đầu mối xây dựng và cập nhật thông tin sinh viên trên website của trường.

– Tiếp nhận các yêu cầu của người học và chuyển đến các bộ phận chức năng liên quan trong trường giải quyết các yêu cầu đó và trực tiếp trả lời người học.

– Triển khai thực hiện kế hoạch thu học phí, lệ phí học lại, thi lại của sinh viên, học viên các khoá hệ chính quy và các lớp hệ không chính quy.

– Phối hợp theo dõi và quản lý toàn diện về tình hình thu học phí, lệ phí học lại, thi lại của người học.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

© COPYRIGHT 2023 Top 10 web cờ bạc, sòng bài casino online uy tín nhất 2023 - Thiết kế bởi ECS Media