Phòng Hợp tác Quốc tế của trường | Thông tin chức năng nhiệm vụ

Top 10 web cờ bạc, sòng bài casino online uy tín nhất 2023

Phòng Hợp tác Quốc tế

1. Chức năng

 Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng Top 10 web cờ bạc, sòng bài casino online uy tín nhất 2023 trong việc xây dựng kế hoạch và các quy định, hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động khoa học – công nghệ (các dự án đầu tư; các chương trình, đề tài nghiên cứu phát triển và nghiên cứu ứng dụng) và hợp tác quốc tế của trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Quản lý hoạt động khoa học – công nghệ

– Làm đầu mối ban hành, hướng dẫn, giám sát thực hiện các văn bản quản lý về nhiệm vụ khoa học – công nghệ.

– Quản lý việc thực hiện thống nhất các văn bản pháp quy về hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong toàn trường.

– Tham mưu cho Hiệu trưởng về kế hoạch, phương hướng, quy định, hướng dẫn quản lý và phát triển các hoạt động khoa học – công nghệ của trường. Phối hợp với các đơn vị tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

– Lập kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn đề xuất, đăng ký, thẩm định, xét chọn  đề tài khoa học – công nghệ.

– Giám sát tiến độ thực hiện, tổ chức đánh giá và nghiệm thu kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học theo quy định phân cấp hiện hành.

– Quản lý, lưu giữ hồ sơ đề tài khoa học – công nghệ các cấp theo quy định.

– Quản lý và hướng dẫn tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên. Tổ chức đánh giá, xét chọn và trình Hiệu trưởng quyết định khen thưởng hoạt động nghiên cứu khoa học – công nghệ của sinh viên, học viên.

– Tham mưu cho Hiệu trưởng về các hình thức khen thưởng, khuyến khích hoạt động khoa học – công nghệ ở cấp trường. Hằng năm tổ chức xét chọn các công trình khoa học tiêu biểu để trao giải thưởng khoa học – công nghệ của trường; tổ chức việc xuất bản kỷ yếu và các tài liệu thông báo kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ của trường theo yêu cầu.

– Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc giới thiệu, quảng bá kết quả hoạt động khoa học công nghệ của trường, các công trình, sản phẩm khoa học công nghệ xuất sắc của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Tư vấn và tổ chức các hoạt động liên kết, phối hợp nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ cũng như chuyển giao các kết quả hoạt động khoa học – công nghệ với các cơ sở nghiên cứu, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và  đơn vị có nhu cầu.

– Tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề về các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cấp trường; làm đầu mối tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế.

– Phối hợp với Văn phòng quản lý và cập nhật lý lịch khoa học của cán bộ, giảng viên trong trường; xây dựng và thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu về năng lực khoa học công nghệ của nhà trường. Quản lý và xác nhận lý lịch khoa học của cán bộ, giảng viên theo hồ sơ lưu.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

2.2. Hợp tác quốc tế

– Làm đầu mối ban hành, hướng dẫn và giám sát thực hiện các văn bản quản lý hợp tác quốc tế.

– Xây dựng, trình Hiệu trưởng quyết định và tổ chức thực hiện chủ trương, nội dung,  kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về hợp tác quốc tế. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc lựa chọn đối tác, xác định phương hướng, hình thức, nội dung và các chính sách, biện pháp cụ thể phát triển và tăng cường hiệu quả của các hoạt động quan hệ, hợp tác quốc tế của trường.

– Chủ trì xây dựng, hoàn thiện các văn bản thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài trình Hiệu trưởng quyết định. Làm đầu mối tổ chức các buổi lễ ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác, các cuộc họp mặt, hội nghị, hội thảo với các đối tác nước ngoài. Làm đầu mối tiếp nhận và theo dõi hoạt động của các chương trình tài trợ, học bổng, các dự án hợp tác quốc tế. Quản lý hồ sơ, tài liệu hợp tác quốc tế của trường.

– Phối hợp với các đơn vị thực hiện các hoạt động duy trì và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tổ chức kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án có yếu tố quốc tế.

– Chủ trì tổ chức soạn thảo, in ấn tài liệu phục vụ tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá hình ảnh của trường tới các đối tác trong và ngoài nước.

– Chủ trì, phối hợp với Văn phòng hỗ trợ thực hiện kịp thời các thủ tục liên quan chuẩn bị cho các đoàn của trường đi công tác ở nước ngoài và đón các đoàn nước ngoài đến làm việc với nhà trường theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

– Tham mưu Hiệu trưởng quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại trường.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

© COPYRIGHT 2023 Top 10 web cờ bạc, sòng bài casino online uy tín nhất 2023 - Thiết kế bởi ECS Media